Obchodné podmienky

Prihlásenie

Miesto na kurze je rezervované po úhrade plnej ceny kurzu. Minimálny vek účastníka je 17 rokov.

Platba

Poplatok za kurz je možné uhradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne. Splatnosť je určená vo faktúre.
Naše číslo účtu v Slovenskej sporiteľni v tvare IBAN: SK51 0900 0000 0051 7214 3457, variabilný symbol (VS) je uvedený v zálohovej faktúre, ktorú účastník kurzu obdrží na základe odoslanej objednávky.

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze alebo neúčasti

Podmienky pre stornovanie účasti na kurze, resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné:

Písomné alebo telefonické stornovanie účasti na kurze menej ako 48 hodín pred začiatkom konania kurzu = storno poplatok 100% z ceny kurzovného.

Písomné alebo telefonické stornovanie účasti na kurze 2-4 dni pred dňom konania kurzu = storno poplatok vo výške 60% z ceny kurzovného.

Písomné alebo telefonické stornovanie účasti na kurze 4-14 dní pred konaním kurzu = storno poplatok 40% z ceny kurzovného.

V prípade, ak sa účastník bez písomného oznámenia nedostaví na objednaný kurz alebo sa zúčastní iba časti kurzu (účastník sa na kurz dostaví po stanovenom začiatku kurzu), nevzniká účastníkovi nárok na náhradu kurzu v inom termíne ani na vrátenie poplatku za kurz.

Účastník si za seba môže nájsť náhradu, zmena mien účastníkov je možná. V prípade, že je kurz zrušený z našej strany, vrátime Vám celú sumu.

Podmienky pre stornovanie prenájmu ateliéru

Podmienky pre písomné alebo telefonické stornovanie objednávky prenájmu ateliéru:

8 dní pred termínom = storno poplatok 40% z ceny prenájmu.

4 dni pred termínom = storno poplatok 60% z ceny prenájmu.

2 dni pred termínom = storno poplatok 100% z ceny prenájmu.

V prípade, že bez oznámenia v daný termín nevyužijete prenájom = storno poplatok 100% z ceny prenájmu.

Organizačné zmeny

Vyhradzujeme si právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena lektora, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu a pod.) Všetky prípadné zmeny oznámime účastníkovi kurzu telefonicky, e-mailom, alebo SMS správou.

Vyhradzujeme si právo zrušiť skupinu s počtom účastníkov nižším ako 3 a ponúknuť účastníkovi možnosť absolvovať objednaný kurz v náhradnom termíne.
Z dôvodu naplnenia kapacít kurzu Vám môžeme dátum konania kurzu zmeniť na nasledujúci voľný. Túto skutočnosť Vám vopred oznámime telefonicky, alebo e-mailom. V prípade, že nebudete súhlasiť s náhradným termínom, objednávku daného kurzu stornujeme a v plnej výške Vám vrátime rezervačný poplatok. Prednosť majú účastníci so skôr uhradeným rezervačným poplatkom. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na náš účet.

Zodpovednosť za škodu

Účastník kurzu je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú nám, alebo iným účastníkom svojim správaním, alebo nedbanlivosťou spôsobí.

Ochrana osobných údajov

Účastník odoslaním objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré nám poskytol, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre naše marketingové účely. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 3 rokov od jeho ukončenia.

Osobné informácie

Získané osobné údaje využijeme v súlade s platnými právnymi predpismi v prípadoch vyžadujúcich odoslanie odpovedí na vaše otázky, alebo na to, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom či telefonicky a informovať vás tak o nových výrobkoch, službách, ktoré vám budeme môcť ponúknuť. Ak nám zašlete objednávku na poskytované služby, budeme Vás možno musieť kontaktovať kvôli doplneniu informácií potrebných pre spracovanie Vašej objednávky, alebo požiadavky. Zaväzujeme sa, že Vaše osobné informácie neodovzdáme tretej strane bez Vášho dovolenia.

Použitie vytvorených diel

Účastník kurzu nám svojou účasťou dáva súhlas na použitie účastníkových diel, vytvorených počas kurzu resp. vytvorených účastníkom samostatne ako súčasť kurzu, na propagačné účely.

Zároveň sa účastník zaväzuje, že pri použití diel vytvorených počas kurzu resp.
vytvorených účastníkom samostatne ako súčasť kurzu bude uvádzať, že tieto diela vznikli v rámci našich kurzov.

Verejné použitie diela je možné iba s písomným súhlasom Spoločnosti.

 

Podmienky sú platné od 30. 12. 2019